www. a.n.d. W o r l d B o x i n g .com

© 1998-2011 by Andy Meyer


International Meister / International Champions
Gewicht / Weight WBAIBF
Schwer (200+) J.-M. Mormeck (F)T. Adamek (PL)
Cruiser (200) P. Kolodziej (PL)G. Ilie (RO)
Halbschwer (175) G. Ahmedov (UZB)S. Sebihi (CH)
Supermittel (168) v.M. Bouadla (F)
Mittel (160) M. Murray (GB)v.
Superwelter (154) v.L. Bottai (I)
Welter (147) Br. Solomon (USA)v.
Superleicht (140) A. Zhuravskiy (KZ)v.
Leicht (135) v.A. Mezaache (F)
Superfeder (130) v.G. Frenois (F)
Feder (126) v.v.
Superbantam (122) R. Munroe (GB)v.
Bantam (118) v.M. Boulegcha (F)
Superfliegen (115) v.v.
Fliegen (112) v.v.
Halbfliegen (108) v.v.
Minifliegen (105) v.v.
WBC International Champions:
listed under Intercontinental Champions !

International Meister / International Champions
Gewicht / Weight IBOUBOWBFed.WBForum
Schwer (200+) v.v.R. Zumbano (BR)v.
Cruiser (200) v.M. Dridi (TN)Bj. Blaschke (D)v.
Halbschwer (175) v.v.D. Simcic (SLO)v.
Supermittel (168) P. Wilczewski (PL)Dh. Smith (USA)v.v.
Mittel (160) v.A. Ribchev (BG)v.v.
Superwelter (154) M. Pelk (D)v.v.v.
Welter (147) A. Theophane (GB)I. Dominique (CGO)v.v.
Superleicht (140) L. McAllister (GB)v.M. Gonzalez (USA)v.
Leicht (135) D. Mathews (GB)v.H. Slimani (TN)v.
Superfeder (130) R. Mahling (D)v.v.v.
Feder (126) v.v.v.v.
Superbantam (122) v.v.v.v.
Bantam (118) v.v.H. Azaouagh (F)v.
Superfliegen (115) v.v.v.v.
Fliegen (112) v.v.v.N. Ramadhan (EAT)
Halbfliegen (108) v.v.v.v.
Minifliegen (105) v.v.v.v.

Home