www.andWorldBoxing.com

┬ę 1998-2013 by Andy Meyer


WOMEN┤S INTERNATIONAL CHAMPIONS / INTERNATIONALE FRAUENMEISTER / CAMPEONES INTERNACIONALES FEMININO
Weightdivision WBC (INT)IBF (IC)WIBF (IC)WIBA (INT+IC)GBU (IC)
Heavy (175+/190+) v.v.v.v.v.
Cruiser (190) -----
Lightheavy (175) -v.-v.v.
Supermiddle (168) v.v.v.v.v.
Middle(160) v.v.v.v.v.
Superwelter (154) v.v.v.v.v.
Welter (147) v.v.v.v.v.
Superlight (140) v.v.L. Garland (USA)v.L. Garland (USA)
Light (135) v.v.v.N. Smirnova (RUS) INTv.
Superfeather (130) v.v.v.v.v.
Feather (126) v.H. Joseph (WAN)v.v.v.
Superbantam (122) v.v.v.Sh. Vincent (USA) INTv.
Bantam (118) v.v.v.Br. Montoya (USA) ICv.
Superfly (115) M. Juarez (MEX)v.v.v.v.
Fly (112) S. Jah (B)v.v.v.v.
Lightfly (108) A. Toktaulova (RUS)v.v.v.v.
Minifly/Straw (105) v.N. Franco (MEX)v.v.v.
Minimum/Atom (102) v.--v.v.
IC: INTERCONTINENTAL Champion
INT: INTERNATIONAL Champion

WOMEN┤S INTERNATIONAL CHAMPIONS / INTERNATIONALE FRAUENMEISTER / CAMPEONES INTERNACIONALES FEMININO
Weightdivision UBO (IC+INT)WBFed. (IC+INT)UBF (IC+INT)WBForum (IC+INT)xxx
Heavy (175+/190+) v.v.v.v.v.
Cruiser (190) ---v.v.
Lightheavy (175) v.v.-v.v.
Supermiddle (168) v.v.v.v.v.
Middle (160) v.v.v.v.v.
Superwelter (154) v.v.v.v.v.
Welter (147) v.v.v.v.v.
Superlight (140) v.N. Ndyambo (RSA) ICv.v.v.
Light (135) v.M. Munos (MEX) INTv.v.v.
Superfeather (130) v.v.A. Serrano (USA) IC
C. Serrano (USA) INT
A. Sikora (PL) INTv.
Feather (126) A. Boza (ARM) INTv.v.v.v.
Superbantam (122) v.v.v.v.v.
Bantam (118) v.v.v.v.v.
Superfly (115) v.v.v.v.v.
Fly (112) v.R. Amasheh ICv.v.v.
Lightfly (108) v.v.v.v.v.
Minifly/Straw (105) v.v.v.v.v.
Minimum/Atom (102) v.-v.v.v.
IC: INTERCONTINENTAL Champion
INT: INTERNATIONAL Champion

Home